LDD

Linka detskej dôvery

LDD prevádzkuje Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka už viac ako 20 rokov. Naším poslaním je pomáhať ohrozeným deťom. Tiež informovať širokú verejnosť o právach detí a o problematike ochrany pred týraním, zanedbávaním a zneužívaním detí.

Môžeš sa na nás obrátiť aj s ďalšími problémami, ktoré trápia teba či tvojich priateľov v každodennom živote – napríklad ohľadom výskytu agresivity medzi deťmi, šikanovania, závislostí, iných problémov s rovesníkmi či pri rodinných problémoch.

K dispozícii máme rovesnícku poradňu, v ktorej sa môžete pýtať a radiť si navzájom o tom, čo vás trápi. Pracovníci i dobrovoľníci linky sa neustále vzdelávajú a okrem poradenstva organizujú aktuálne podujatia pre verejnosť.

Foto: Linka detskej dôvery – Vladko a Soňa
www.Linkadeti.sk

KSP

Katedra sociálnej práce

KSP má na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach svoju tradíciu už od roku 2007. Študujú tu študenti a študentky bakalárskeho (Bc.), magisterského (Mgr.) i doktorandského (PhD.), štúdia – budúci doktori a doktorky sociálnej práce. Momentálne na nej pôsobia interní aj externí vyučujúci a vyučujúce, z ktorých väčšina aktívne spolupracuje s praxou sociálnej práce v rôznych oblastiach.

K tomu vedieme i našich študentov a študentky, ktorí sa zapájajú do výkonu odbornej praxe aj do rôznej dobrovoľníckej činnosti. Pomáhajú tak deťom, mladým ľuďom i seniorom, klientom so zdravotným znevýhodnením, rozvíjajú rôzne komunity.

Aby sa so sociálnou prácou zoznámili čo najlepšie, organizujeme pre nich zaujímavé exkurzie, workshopy či konferencie, prizývame prednášať odborníkov z praxe sociálnej práce. Podporujeme ich  k samostatnosti, často organizujú rôzne zbierky na pomoc ohrozeným, aktivizujú sa v rámci študentských rád či akademického senátu univerzity.

Naši študenti sa opakovane umiestňujú na popredných miestach v študentskej vedeckej  odbornej činnosti. V rámci akademickej oblasti sociálnej práce v SR aj ČR zaujíma Katedra sociálnej práce na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach významné miesto najmä vďaka úspešnosti a tradícii vo výskumnej a publikačnej činnosti.

Foto: Výskumný tím Katedry sociálnej práce, FF UPJŠ v Košiciach
Katedra sociálnej práce