Poskytovanie poradenských, preventívnych, informačných a edukačných služieb pri ochrane práv detí a mládeže na Slovensku.

Projekt sa primárne orientoval na podporné činnosti v rámci ochrany a dodržiavania práv detí a mladých ľudí na Slovensku. Hlavným zámerom je prispievať k odhaľovaniu porušovania ľudských práv, extrémistických, radikálnych myšlienok a prejavov a to prostredníctvom odbornej poradenskej, osvetovej, edukačnej a informačnej činnosti voči všetkým tým, ktorých sa problematika práv detí a mládeže týkajú. Projekt sa zameriava na poskytovanie týchto odborných služieb priamo pre klientov prostredníctvom činnosti Linky detskej dôvery.

Úspešná spolupráca s Ministerstvom spravodlivosti SR pokračovala aj v roku 2021.

Po úspešnych projektoch, ktoré sme realizovali v roku 2019 a 2020 sa i v roku 2021 Linka detskej dôvery uchádzala o projekt zameraný na podporu a ochranu ľudských práv, so zameraním na práva detí a mladých ľudí.

Veľmi si vážime, že sa nám tento projekt podarilo s podporou Ministerstva spravodlivosti SR zrealizovať a v roku 2021 sme tak mohli poskytovať naše služby všetkým, ktorí sa na nás obrátili.

Počas realizácie projektu sme vykonávali odborné poradenské služby tímom odborných poradcov prostredníctvom našich poradenských kontaktov – telefónom, e-mailom, chatom a e-mailovým poradenstvom.

Rovnako sme pokračovali i v projekte rovesníckej internetovej poradne. Poradenstvo sme poskytovali 2262 poradenských hodín počas ktorých naše služby využilo 1953 klientov. Okrem toho, v rovesníckej poradni v roku 2021 tím rovesníckych poradcov reagoval na celkovo 953 podnetov, z toho 248 poradenských a 705 podnetov verejnosti. Počas celého roka sme vykonávali monitoring tém, ktoré sa týkali porušovania ľudských a detských práv ako i ďalších negatívnych javov. S týmito problémami sa nám ozvalo 326 klientov, ktorým sme sa zo všetkých síl snažili erudovane odpovedať. Do realizácie projektu bolo zapojených viac ako 2500 účastníkov.

Žiaľ, i napriek všetkej snahe celého tímu poradcov sa nám nepodarilo poradiť a pomôcť každému.

Počas roka sme zaznamenali i viac než 700 nezodpovedaných hovorov, ktoré nebolo možné z kapacitných dôvodov vybaviť. Veríme však, že sa budeme naďalej v dostupnosti zlepšovať a že tu budeme i naďalej pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú!

Úprimne ďakujeme Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky za finančnú podporu, bez ktorej by sme tento projekt nemohli realizovať.

Projekt Linka detskej dôvery

poskytovanie poradenských, preventívnych, informačných a edukačných služieb pri ochrane práv detí a mládeže na Slovensku je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka.

SME TU PRE TEBA

Každý pracovný deň od 8:00 do 20:00.

Telefonická poradňa

0907 401 749

Emailová poradňa

Skype

linkadeti