Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií

14-0921 Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (APVV)
Obdobie realizácie projektu: 07/2015-06/2019

Cieľ projektu

Základným cieľom projektu bolo overenie predpokladu, že starostlivosť o seba je prediktorom prežívania negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií. Okrem uvedeného, zameral sa na konkrétnu elimináciu negatívnych dôsledkov prostredníctvom vytvorenia intervenčného programu orientovaného na starostlivosť o seba u pracovníkov v sociálnej oblasti na Slovensku.