Sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce

1/0754/21 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
Obdobie realizácie projektu: 01/2021-12/2023

Hlavným cieľom projektu

Zostaviť model „push-pull“ sociálnych a rodinných prediktorov radikalizácie adolescentov a overiť predpoklad, že proces radikalizácie je ovplyvňovaný konkrétnymi operacionalizovanými faktormi. Projekt korenšponduje s pracovnými poliami sociálnej práce a modelované prediktory sú ovplyvniteľné jej nástrojmi. Čiastkovo sa orientuje na exploráciu procesu radikalizácie adolescentov v podmienkach SR a jeho identifikáciu. Výsledkom projektu bude model významných sociálnych a rodinných „push-pull“ prediktorov procesu radikalizácie adolescentov.