Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok

1/0213/15 Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
Obdobie realizácie projektu: 01/2015 – 12/2017

Cieľ projektu

Výsledkom výskumu – empirického i teoretického – bolo vypracovanie tzv. špecifického modelu (ne)zvládania záťaže, ktorý dáva akýsi psychologický i sociálny predpoklad ku vzniku rakoviny. Tento model sa stáva základným pilierom socioterapie s touto skupinou pacientov a pacientok.